ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ TiE

Ταχύρυθμα Προγράμματα Εκμάθησης Αγγλικής Γλώσσας με χορήγηση πιστοποιητικού αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ

 

Η E.C.S. Education and Consultancy Services και το Κε.Δι.Βι. Μ. 1 – Σαράντης Μουχτάρης σε συνεργασία με την Gnosis Assessment που είναι μια εταιρεία που αναζητεί διεθνώς σύγχρονα, καινοτόμα, φιλικά πιστοποιητικά Αγγλικής γλώσσας που να εξετάζουν κυρίως τις ικανότητες επικοινωνίας του υποψηφίου, όπως ακριβώς κάνει και το ΤΙΕ, αφού σύμφωνα με την επιστήμη της γλωσσολογίας και το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR), αυτό πρέπει να εξετάζει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Η αναζήτηση αυτή γίνεται για να δώσουμε στην ελληνική αγορά και άλλες, μαζί με το ΤΙΕ, εκδοχές της επικοινωνιακής προσέγγισης της γλώσσας.

 

Το Test of Interactive English (TIE) είναι το πιο σύγχρονο, καινοτόμο και φιλικό για τον υποψήφιο, το εκπαιδευτήριο και τον καθηγητή πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας στη χώρα μας. Απονέμεται από το Gatehouse Awards, awarding body του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι διαπιστευμένο από το OFQUAL. Κατά τον σχεδιασμό του λήφθηκαν υπόψη όλες οι σύγχρονες παραδοχές της επιστήμης της γλωσσολογίας και του testing, όπως αυτές καταγράφηκαν στην τελευταία αναθεώρηση του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR). Η εξεταστική διαδικασία που ακολουθεί αποτελείται από δύο μέρη, το προφορικό μέρος (στη διάρκεια του οποίου εξετάζονται το Listening και το Speaking) και το γραπτό μέρος (στη διάρκεια του οποίου εξετάζονται το Reading και το Writing). Η συνολική εξέταση διαρκεί μία ώρα και 45 λεπτά για τα επίπεδα Β2-C2 και μία ώρα και 10 λεπτά για τα επίπεδα Α1-Β1. Τα αποτελέσματα εκδίδονται σε περίπου ένα μήνα από την ημέρα της εξέτασης.

 

Βασικά χαρακτηριστικά του πιστοποιητικού :

  • Εξετάζει το βαθμό της ικανότητας του υποψηφίου να επικοινωνεί αποτελεσματικά στην αγγλική γλώσσα (προφορικά και γραπτά), σε διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας και όχι την ικανότητα αποστήθισης.
  • Είναι achievement test. Σχεδόν κανένας υποψήφιος δεν αποτυγχάνει, αλλά σύμφωνα με την επίδοσή του στην εξέταση, κατατάσσεται στο βαθμό γλωσσομάθειας που βρίσκεται και παίρνει το πιστοποιητικό του αντίστοιχου επιπέδου. Αν δηλαδή ένας υποψήφιος συμμετέχει στη διαβαθμισμένη εξέταση των επιπέδων Β2-C2 και αξιολογηθεί για γλωσσομάθεια επιπέδου Β1, παίρνει πιστοποιητικό Β1. Μόνο εφόσον αξιολογηθεί ότι είναι επιπέδου χαμηλότερου από το Β1 δεν παίρνει πιστοποίηση.
  • Ο υποψήφιος συμμετέχει στον σχεδιασμό της εξέτασης, αφού επιλέγει ένα σημαντικό μέρος των θεματικών αντικειμένων για τα οποία θα μιλήσει και θα γράψει κατά την ημέρα της εξέτασης.
  • Οι εξετάσεις γίνονται όταν  η τάξη είναι έτοιμη και όχι μόνο δύο ή τρεις συγκεκριμένες και ορισμένες από άλλους ημέρες το χρόνο.

 

Για ποιούς λόγους να επιλέξω το T i E ;

Το Test of Interactive English (TIE) είναι το πιο φιλικό, αξιόπιστο, καινοτόμο και σύγχρονο πιστοποιητικό τεσσάρων δεξιοτήτων της αγγλικής γλώσσας που υπάρχει διεθνώς, επειδή:

  • Ο υποψήφιος συμμετέχει ουσιαστικά στον σχεδιασμό της εξέτασης, αφού επιλέγει μέρος των θεματικών αντικειμένων στα οποία θα εξεταστεί,
  • Εξετάζει τις τέσσερις δεξιότητες της γλώσσας, αξιολογώντας την ικανότητα του υποψηφίου να επικοινωνεί αποτελεσματικά στην αγγλική γλώσσα (προφορικά και γραπτά) και όχι μόνο τη γνώση της δομής της γλώσσας, στην οποία επικεντρώνουν την εξέταση τους πολλά παραδοσιακά πιστοποιητικά,
  • Είναι αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο και το ΑΣΕΠ για τα επίπεδα από Β1 έως και C2,
  • Είναι achievement test. Σχεδόν κανένας υποψήφιος δεν αποτυγχάνει, αλλά σύμφωνα με την επίδοσή του στην εξέταση κατατάσσεται στο επίπεδο γλωσσομάθειας που βρίσκεται και παίρνει το πιστοποιητικό του αντίστοιχου επιπέδου. Αν δηλαδή ένας υποψήφιος συμμετέχει στη διαβαθμισμένη εξέταση των επιπέδων Β2- C2 και αξιολογηθεί για γλωσσομάθεια επιπέδου Β1 παίρνει πιστοποιητικό Β1. Μόνο εφόσον αξιολογηθεί ότι είναι επιπέδου χαμηλότερου από Β1 δεν παίρνει πιστοποίηση,
  • Οι εξετάσεις γίνονται όταν η τάξη είναι έτοιμη. Όχι μόνο δύο ή τρεις συγκεκριμένες και ορισμένες από άλλους ημέρες το χρόνο,
  • Ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα της δωρεάν επανεξέτασης και της δεύτερης ευκαιρίας.

 

Αναγννωρισεις Πτυχίου :

ΑΣΕΠ

Η Ολομέλεια του ΑΣΕΠ στην συνεδρίαση της 30/18-12-2008 αποφάσισε ότι οι εξετάσεις πιστοποίησης Αγγλικής γλώσσας Test of Interactive English (ΤΙΕ) εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής  του ισχύοντος στο δημόσιο τομέα Π.Δ. 146/2007 για την απόδειξη της άριστης, πολύ καλής, καλής και μέτριας γνώσης της Αγγλικής γλώσσας»(Αρ.Πρωτ.:42069/4.2.2009). Δείτε το σχετικό έγγραφο.

 

UCAS

Δείτε την αναφορά του Test of Interactive English στη λίστα του UCAS εδώ.

 

 

02

 

 

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


Advertisements