Νέο Voucher Τουρισμού 2016 Β’ ΦΑΣΗ (Υλοποιείται)

2604b39cf12831ed072f1b9dd829da76_L

Ξεκίνησαν στις 11/03/2016 οι αιτήσεις  για τον Β’ κύκλο της δράσης «Επιταγή Εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» – VOUCHER ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2016 για 6.650 ωφελούμενους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει

 • 80 ώρες θεωρητικής κατάρτισης 
 • 420 πρακτικής άσκησης 

Στο πρόγραμμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνον οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ που ανήκουν στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα.

1. Εκπαιδευτικό Επίδομα 

Κάθε καταρτιζόμενος που συμμετείχε σε πρόγραμμα κατάρτισης (θεωρία και πρακτική άσκηση) δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο περιλαμβάνει το επίδομα θεωρίας και το επίδομα πρακτικής άσκησης. Στο ως άνω εκπαιδευτικό επίδομα έχουν ληφθεί υπόψη και οι ανάγκες μετακίνησης των ωφελουμένων:

 • Για την ομάδα ωφελουμένων «νέοι ηλικίας μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ»:

Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) κάθε καταρτιζομένου, συνολικά ανέρχεται σε 2.458€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) και συγκεκριμένα:

 1. Επίδομα θεωρητικής κατάρτισης  400€
 2. Επίδομα πρακτικής άσκησης Α’ Φάσης 980€
 3. Επίδομα πρακτικής άσκησης Β’ Φάσης 1078€

 

 •  Για την ομάδα ωφελουμένων «νέοι ηλικίας μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας/μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»:

Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) κάθε καταρτιζομένου, συνολικά ανέρχεται σε 2.248 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) και συγκεκριμένα:

 1. Επίδομα θεωρητικής κατάρτισης  400€
 2. Επίδομα πρακτικής άσκησης Α’ Φάσης 880€
 3. Επίδομα πρακτικής άσκησης Β’ Φάσης 978€

 

2.Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσουν οι Δικαιούχοι, έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Α. Για την κατηγορία «Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών»  απαιτείται:

i. Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ii. Κατά την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να μην να έχει συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας του (ημερολογιακά).

iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι

iv. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

v. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Β. Για την κατηγορία «Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας μέχρι 29 ετών» απαιτείται:

i. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου/Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών.

ii. Κατά την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να μην να έχει συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας του (ημερολογιακά).

iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

iv. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

v. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

3. Κριτήρια Επιλογής 

 • Μοριοδότηση αποφοίτων Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ

Η επιλογή των ανέργων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

1. Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (φορ. έτος 2014). Ως ατομικό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου σε περίπτωση που υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος). Ως οικογενειακό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου, της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του. Οι αιτούντες που δεν είχαν οι ίδιοι υποχρέωση υποβολής δήλωσης (π.χ. πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ως προστατευόμενα μέλη) δηλώνουν το συνολικό οικογενειακό εισόδημα της πατρικής οικογένειας.

2. Βαθμός πτυχίου

3. Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με αντικείμενο στον τουρισμό

4. Κατοχή πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας

5. Κατοχή πιστοποιητικού καλής και μέτριας γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας

6. Συμμετοχή στην αντίστοιχη προηγούμενη δράση επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας με αντικείμενο «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». Σημειώνουμε ότι μοριοδοτούνται οι υποψήφιοι που δήλωσαν συμμετοχή αλλά δεν επιλέγησαν.

7. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.

 • Μοριοδότηση αποφοίτων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Η επιλογή των ανέργων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

1. Ηλικία υποψηφίου.

2. Κατοχή τίτλου σπουδών αναγνωρισμένης σχολής τουριστικών επαγγελμάτων

3. Κατοχή πιστοποιητικού καλής γνώσης ξένης γλώσσας

4. Κατοχή πιστοποιητικού καλής και μέτριας γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας

5. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.

6. Συμμετοχή στην αντίστοιχη προηγούμενη δράση επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας με αντικείμενο «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

7. Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (φορ. έτος 2014). Ως ατομικό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου σε περίπτωση που υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος). Ως οικογενειακό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου, της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του. Οι αιτούντες που δεν είχαν οι ίδιοι υποχρέωση υποβολής δήλωσης (π.χ. πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ως προστατευόμενα μέλη) δηλώνουν το συνολικό οικογενειακό εισόδημα της πατρικής οικογένειας.

 

4. Δικαιολογητικά

Για την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα και την υποβολή της αίτησή σας,θα πρέπει να προσκομίσετε τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας
 2. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου ελλείψει ταυτότητας)
 3. Αντίγραφο του τίτλου σπουδών [απολυτήριο γυμνασίου / λυκείου / τεχνικής σχολής / ΙΕΚ / πτυχίου ανώτερης-ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται ο βαθμός και η ημερομηνία κτήσης του (διαφορετικά να συνοδεύεται από άλλο επίσημο έγγραφο του Πανεπιστημίου / Τεχνολογκού ιδρύματος στο οποίο θα αναγράφεται η σχετική πληροφορία) ή επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων ]
 4. Αντίγραφο τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου
 5. Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2014(οικονομικό 2015) 
 6. Αντίγραφο σελίδας βιβλιαρίου όπου αναγράφεται ΠΡΩΤΟ το όνομα του αιτούντος και ο αριθμός ΙΒΑΝ
 7. Αντίγραφο πιστοποιητικού καλής γνώσης ξένης γλώσσας (εάν υπάρχει)
 8. Βεβαίωση εξατομικευμένη προσέγγισης (προσκομίζεται από τον ΟΑΕΔ)

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 10/04/2016 

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: